itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CÔNG BỐ THÔNG TIN MIỄN NHIỆM ÔNG MAI CÔNG HỒ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

ITA - CÔNG BỐ THÔNG TIN MIỄN NHIỆM ÔNG MAI CÔNG HỒ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 131/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc công bố thông tin: Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính đối với Ông Mai Công Hồ của Công ty kể từ ngày 30/05/2022.