itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / UBCK Nhà nước đồng ý cho ITACO chi cổ tức đợt 1 năm 2007

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý cho ITACO chi cổ tức đợt 1 năm 2007

Ngày 18/01/2007, thay mặt Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ông Bùi Hoàng Hải, Phó trưởng ban Quản lý phát hành - UBCKNN đã ký công văn gửi Công ty Cổ phần đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) về việc UBCKNN đồng ý cho ITACO phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2007.

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-----------0o0----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------0o0----------
Số: 160/UBCK-QLPH
V/v Phát hành thêm cổ phiếu
để trả cổ tức đợt 1 năm 2007
Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008
Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký phát hành thêm cỏ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2007 của Công ty, UBCKNN không phản đối việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2007 của Công ty. Để thực hiện đợt phát hành, UBCKNN hướng dẫn công ty như sau:

- Liên hệ với Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sở GDCK TP.HCM), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán để xác định ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức đợt 1 năm 2007 bằng cổ phiếu.

- Gửi Sở GDCK TP.HCM tài liệu phát hành, đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 10 ngày trước khi thực hiện việc phát hành.

- Trong vòng 10 ngày sau khi hoàn thành đợt phát hành, Công ty cần thực hiện việc công bố thông tin và báo cáo UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM về kết quả đợt phát hành.

Đề nghị Công ty thực hiện theo các hướng dẫn của UBCKNN trên đây trong quá trình thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2007 cho các cổ đông hiện hữu.

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở GDCK TP.HCM, TTLKCK, KLS
-Lưu Ban QLPH, VP
TL.Chủ tịch
KT, Trưởng Ban Quản lý phát hành
Phó Trưởng ban
Bùi Hoàng Hải