itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

TAN TAO GROUP: Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30 tháng 09 năm 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tại ngày 30 tháng 09 năm 2009

ITA GROUP: Báo cáo tổng hợp cho thuê đất và nhà xưởng (kỳ báo cáo 25/07/2009)

Báo cáo tổng hợp cho thuê đất và nhà xưởng (kỳ báo cáo 25/07/2009)

ITA GROUP: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 của Công ty cổ phần đầu tư & công nghiệp Tân Tạo cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đầu tư & công nghiệp Tân Tạo và các công ty con (gọi chung là Tập đoàn) và lợi ích của Tập đoàn tại các công ty liên kết và các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

ITA GROUP: Báo cáo tài chính hợp nhất 2008 đã được ERNST & YOUNG kiểm toán

bi

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được E&Y kiểm toán ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ita Group: Báo cáo tổng hợp cho thuê đất và nhà xưởng (kỳ báo cáo 25/3/2009)

Báo cáo tổng hợp cho thuê đất và nhà xưởng (kỳ báo cáo 25/3/2009)

ITA GROUP: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 4/2008

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 4/2008

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo phương pháp gián tiếp năm 2008

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo phương pháp gián tiếp năm 2008

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần đầu tư & công nghiệp Tân Tạo cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đầu tư & công nghiệp Tân Tạo và các công ty con (gọi chung là Tập đoàn) và lợi ích của Tập đoàn tại các công ty liên kết và các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

ITA GROUP báo cáo tổng hợp cho thuê đất và nhà xưởng

ITA GROUP báo cáo tổng hợp cho thuê đất và nhà xưởng (kỳ báo cáo 25/9/2008)

Các tin đã đưa ngày   Xem