itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

ITA GROUP: Báo cáo tài chính hợp nhất 2008 đã được ERNST & YOUNG kiểm toán

bi

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được E&Y kiểm toán ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ita Group: Báo cáo tổng hợp cho thuê đất và nhà xưởng (kỳ báo cáo 25/3/2009)

Báo cáo tổng hợp cho thuê đất và nhà xưởng (kỳ báo cáo 25/3/2009)

ITA GROUP: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 4/2008

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 4/2008

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo phương pháp gián tiếp năm 2008

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo phương pháp gián tiếp năm 2008

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần đầu tư & công nghiệp Tân Tạo cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đầu tư & công nghiệp Tân Tạo và các công ty con (gọi chung là Tập đoàn) và lợi ích của Tập đoàn tại các công ty liên kết và các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

ITA GROUP báo cáo tổng hợp cho thuê đất và nhà xưởng

ITA GROUP báo cáo tổng hợp cho thuê đất và nhà xưởng (kỳ báo cáo 25/9/2008)

ITA GROUP báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2008

Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý III/2008 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Báo cáo tài chính của ITA GROUP do công ty kiểm toán ERNST & YOUNG lập vào ngày 30/6/2008

Tập đoàn Tân Tạo công bố báo cáo tài chính do công ty ERNST & YOUNG lập vào 30/6/2008, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho thời kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, đến ngày 30 tháng 6 năm 2008, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định có liên quan.

ITA GROUP Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2008

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2008 của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo.

Các tin đã đưa ngày   Xem