itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2022

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II năm 2022 Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo

ITA - CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC BÁN NIÊN 2021 SAU KIỂM TOÁN

ITA - CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC BÁN NIÊN 2021 SAU KIỂM TOÁN

ITA - CÔNG BỐ BÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SAU KIỂM TOÁN NĂM 2021

ITA - CÔNG BỐ BÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SAU KIỂM TOÁN NĂM 2021

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2020

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2020 Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo.

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2020

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2020 Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo.

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II năm 2020

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II năm 2020 Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo.

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2020

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2020

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

ITACO: Công bố báo cáo tài chính Quý IV 2019

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2019

ITA: Công bố báo cáo tài chính Quý III 2019

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2019

Các tin đã đưa ngày   Xem