itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

ITA GROUP báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2008

Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý III/2008 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Báo cáo tài chính của ITA GROUP do công ty kiểm toán ERNST & YOUNG lập vào ngày 30/6/2008

Tập đoàn Tân Tạo công bố báo cáo tài chính do công ty ERNST & YOUNG lập vào 30/6/2008, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho thời kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, đến ngày 30 tháng 6 năm 2008, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định có liên quan.

ITA GROUP Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2008

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2008 của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo.

ITA GROUP Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 1/2008

Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 1/2008 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

ITA GROUP Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý 1/2008

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý 1/2008 của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo.

Tân Tạo Group Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2007 của Tập đoàn Tân Tạo

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 của Tập đoàn Tân Tạo.

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 của Tân Tạo Group

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Tân Tạo Group.

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tân Tạo Group về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo - Tân Tạo Group về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất Tập đoàn Tân Tạo Quý III/2007

Bảng cân đối kế toán hợp nhất Tập đoàn Tân Tạo ngày 30 tháng 09 năm 2007.

Các tin đã đưa ngày   Xem