itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 của Tân Tạo Group

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Tân Tạo Group.

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tân Tạo Group về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo - Tân Tạo Group về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất Tập đoàn Tân Tạo Quý III/2007

Bảng cân đối kế toán hợp nhất Tập đoàn Tân Tạo ngày 30 tháng 09 năm 2007.

Kết quả kinh doanh hợp nhất Tập đoàn Tân Tạo quý III/2007

Kết quả kinh doanh hợp nhất Tập đoàn Tân Tạo đến ngày 30 tháng 09 năm 2007

Kết quả kinh doanh ITACO quý III/2007

Kết quả kinh doanh ITACO đến ngày 30 tháng 09 năm 2007.

Thuyết minh báo cáo tài chính ITACO quý III/2007

Thuyết minh báo cáo tài chính đến ngày 30 tháng 09 năm 2007.

Kết quả kinh doanh TASERCO thuộc Tập đoàn Tân Tạo quý III/2007

Kết quả hoạt động kinh doanh TASERCO thuộc Tập đoàn Tân Tạo đến ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Kết quả kinh doanh CÔNG TY TÂN ĐỨC thuộc Tập đoàn Tân Tạo Quý III/2007

Kết quả kinh doanh TADICO thuộc Tập đoàn Tân Tạo ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Bảng cân đối kế toán ITACO quý III/2007

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Bảng cân đối kế toán TASERCO quý III/2007

Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Các tin đã đưa ngày   Xem