itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

ITA Công bố BCTC Hợp nhất bán niên 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019

ITA: Công bố báo cáo tài chính Quý II 2019

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II năm 2019

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2018

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2018

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2018

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2018

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ 2018

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ 2018

ITA - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2018

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2018

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2018

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau kiểm toán năm 2017

ITA thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận cho ITA gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán năm 2017

ITA thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận cho ITA gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán năm 2017

ITA thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018

ITA thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018

Các tin đã đưa ngày   Xem