itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Tan Tao Group: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2010

V

Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/09/2010

Tan Tao Group: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2010

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 của Công ty cổ phần đầu tư & công nghiệp Tân Tạo cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đầu tư & công nghiệp Tân Tạo và các công ty con (gọi chung là Tập đoàn) và lợi ích của Tập đoàn tại các công ty liên kết và các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

TAN TAO GROUP: Báo cáo tài chính hợp nhất 2009 đã được ERNST & YOUNG kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được E&Y kiểm toán ngày 31 tháng 12 năm 2009

TAN TAO GROUP: Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

TÂN TẠO GROUP công bố báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

TAN TAO GROUP: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2009

ITACO công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2009

ITACO: Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

ITACO công bố thông tin về báo cáo tài chính quý IV năm 2009.

TAN TAO GROUP: Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30 tháng 09 năm 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tại ngày 30 tháng 09 năm 2009

ITA GROUP: Báo cáo tổng hợp cho thuê đất và nhà xưởng (kỳ báo cáo 25/07/2009)

Báo cáo tổng hợp cho thuê đất và nhà xưởng (kỳ báo cáo 25/07/2009)

ITA GROUP: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 của Công ty cổ phần đầu tư & công nghiệp Tân Tạo cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đầu tư & công nghiệp Tân Tạo và các công ty con (gọi chung là Tập đoàn) và lợi ích của Tập đoàn tại các công ty liên kết và các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

Các tin đã đưa ngày   Xem