itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - Báo cáo kết quả giao dịch Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo mua 2.775.000 cổ phiếu ITA

Ngày 29/09/2023, Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo có văn bản số 2909/BC-TTUC 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc Báo cáo kết quả giao dịch mua 2.775.000 cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo.

ITA - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty Phương Nam bán 2.775.000 cổ phiếu ITA

Ngày 28/09/2023, Công ty CP Đầu tư-Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam có văn bản số 2809/TB-PN 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty CP Đầu tư-Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam bán 2.775.000 cổ phiếu ITA.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ITACO công bố thông tin về phán quyết của Tòa án Paris về vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế liên quan đến Dự án Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Công ty ITACO), Dr. Maya Dangelas (a.k.a Đặng Thị Hoàng Yến), đã gửi văn bản công bố thông tin số 175/TB-ITACO 23 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông cáo này liên quan đến việc công bố thông tin về phán quyết số đăng ký No. RG 22/05075- No. Portalis 35L7-V-B7G-CFNZG, được ban hành vào ngày 12/09/2023 bởi Tòa án Paris (Bộ phận 5, Phòng 16 - Phòng Thương mại Quốc tế) trong diễn biến về vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế liên quan đến Dự án Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương.

Cổ phiếu ITA được HOSE quyết định ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo

Ngày 22 tháng 09 năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản thông báo số 1585/TB-SGDHCM về việc quyết định đưa mã cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo kể từ ngày 26/09/2023.

Tập đoàn Tân Tạo: Cổ phiếu ITA được ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo

Mã cổ phiếu ITA của Tập đoàn Tân Tạo vừa được HoSE đưa khỏi diện kiểm soát và cảnh báo kể từ ngày 26/09/2023. Như vậy, cổ phiếu này có thể được các công ty chứng khoán xem xét cấp margin trở lại.

ITA - Thông báo Công ty CP Đầu tư-Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam đăng ký bán 2.775.000 cổ phiếu ITA

Ngày 22/09/2023, Công ty CP Đầu tư-Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam có văn bản số 2209/TB-PN-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc công bố thông tin Công ty CP Đầu tư-Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam đăng ký bán 2.775.000 cổ phiếu ITA.

ITA - Thông báo Công ty CP Đại Học Tân Tạo đăng ký mua 2.775.000 cổ phiếu ITA

Ngày 22/09/2023, Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo có văn bản số 2209/TB-TTUC-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc công bố thông tin Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo đăng ký mua 2.775.000 cổ phiếu ITA.

ITA - Báo cáo kết quả giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo

Ngày 21/09/2023, Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo có văn bản số 2109/BC-TTUC 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc Báo cáo kết quả giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo.

ITA - Báo cáo kết quả giao dịch bán 1 triệu cổ phiếu ITA của Công ty ITA-RICE

Ngày 20/09/2023, Công ty CP Đầu tư - Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm Ita-Rice có văn bản số 2009/BC-ITA-RICE 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc Báo cáo kết quả giao dịch bán 1 triệu cổ phiếu ITA của Công ty CP Đầu tư-Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm Ita-Rice.

ITA - Thông báo Công ty CP Đầu tư - Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm Ita-Rice đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu ITA

Ngày 12/09/2023, Công ty CP Đầu tư - Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm Ita-Rice có văn bản số 1209/TB-ITA-RICE 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc công bố thông tin Công ty CP Đầu tư - Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm Ita-Rice đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu ITA.

Các tin đã đưa ngày   Xem