itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - CBTT Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Mai

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 131/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Đinh Thị Mai làm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 28/04/2023.

ITA - CBTT Bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 132/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh – thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo từ ngày 28/04/2023.

ITA - CBTT điều lệ và quy chế công ty đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 134/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động về quản trị công ty đã sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

ITA - CBTT Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 135/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đổng thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân tạo thông qua ngày 28/04/2023.

ITA - CBTT Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán thuộc cảnh báo do BCTC kiểm toán năm 2022 có ý kiến ngoại trừ

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 129/TB-ITACO gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT công văn số 244/CV-TCKT-ITACO23 ngày 24/04/2023 Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo do Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 có ý kiến ngoại trừ theo Quyết định số 177/QĐ-SGDHCM ngày 14/04/2023 và văn bản số 666/SGDHCM-NY ngày 14/04/2023 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

CBTT Công văn số 221/CV-ITACO-23 ngày 06/04/2023 Phản hồi văn bản số 316/SGDHCM-NY ngày 20/03/2023 và văn bản số 512/SGDHCM-NY ngày 30/03/2023 và Đề nghị đưa Cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo

Vào ngày 06 tháng 04 năm 2023, Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn số 221/CV-ITACO-23 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc: Phản hồi văn bản số 316/SGDHCM-NY ngày 20/03/2023 và văn bản số 512/SGDHCM-NY ngày 30/03/2023 và Đề nghị đưa Cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo.

ITA - CBTT Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Phong giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ 01/04/2023

Vào ngày 01/04/2023 Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo có thông báo số 118/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin thay đổi nhân sự bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Phong giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo từ 01/04/2023

ITA - CBTT giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

Vào ngày 31/03/2023 Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo có thông báo số 117/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố nội dung giải trình số liệu chênh lệch và các ý kiến của kiểm toán cần nhấn mạnh trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Phía Nam.

ITA - CBTT báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

Vào ngày 16/03/2023 Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo có thông báo số 114/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin văn số 182/CV-ITACO-23 ngày 16/03/2023 về việc Báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo.

ITA - CBTT CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC PHẢN ĐỐI, KHÔNG CHẤP NHẬN QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. HCM

Vào ngày 15/03/2023, Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo gửi thông báo số 113/TB-ITACO 23 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin công văn số 181/ CV-ITACO-23 giải trình về việc phản đối, không chấp nhận Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 22/2022/QĐ-CĐ ngày 15/04/2022 quyết định chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản.

Các tin đã đưa ngày   Xem