itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán thuộc diện kiểm soát và đề nghị được Hủy quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện kiểm soát kể từ ngày 22/06/2023

ITA - Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán thuộc diện kiểm soát và đề nghị được Hủy quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện kiểm soát kể từ ngày 22/06/2023

Ngày 28 tháng 6 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn số 146/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố thông tin công văn số 315/CV-TCKT-ITACO23 ngày 28/6/2023 về Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán thuộc diện kiểm soát và đề nghị được Hủy quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện kiểm soát kể từ ngày 22/06/2023.