itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA-Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018