itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHUYỂN TIỀN GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2022

ITA - CBTT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHUYỂN TIỀN GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2022

Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 133/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc công bố thông tin: Hội đồng quản trị thông qua việc điều chuyển tiền giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2022

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Hội đồng quản trị thông qua việc điều chuyển tiền giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2022.
BOM approves the transfer of money between the Company and related parties in 2022.

Đính kèm Nghị quyết số: 09/NQ-ITACO-22 ngày 07/06/2022.
Resolution number 09/NQ-ITACO-22 date 07/06/2022 on the dismissal and appointment of management positions in the company.

Xem nội dung văn bản công bố tại đây.