itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / ITA GROUP Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2007

ITA GROUP Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2007

Chủ tịch HĐQT ITACO phát biểu tại ĐHCĐ năm 2008

Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo nộp hồ sơ cho UBCKNN xin trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 cho cổ đông hiện hữu.

Kính gởi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
  - PHÒNG QUẢN LÝ NIÊM YẾT

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo

2. Tên giao dịch: ITACO

3. Mã chứng khoán niêm yết: ITA

4. Nội dung:

Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) xin thông báo:

Theo Nghị quyết HĐQT số 1407/NQ-HĐQT-08 ngày 14 tháng 07 năm 2008 về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2007, Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo nộp hồ sơ cho UBCKNN xin trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng