itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2022

ITA - CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2022

Ngày 30/01/2023 Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có báo cáo số 01/BC-HĐQT-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.