itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ITA - CBTT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Ngày 03/12/2022 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thay đổi Điều lệ công ty theo Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/NQ-ĐHĐCĐ-ITACO 22 ngày 03/12/2022