itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP TỪ CỔ ĐÔNG VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ITA - CBTT LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP TỪ CỔ ĐÔNG VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG.

Để thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và Điều lệ Công ty đại chúng mẫu tại phụ lục 1, Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Đồng thời để phù hợp với chiến lược hoạt động của Công ty trong thời gian sắp đến, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo kính trình Quý Cổ đông Bản dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo để xin ý kiến đóng góp để hoàn thiện.

Mời Quý Cổ đông nhấn vào link dưới đây để xem toàn văn nội dung Bản dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và tham gia góp ý bằng cách nhấn chuột vào Gửi góp ý để gửi ý kiến đóng góp về Công ty.

Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp từ Quý cổ đông là đến trước 17h ngày 30/11/2022.

Trân trọng cảm ơn.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Bản dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo Gửi góp ý (đã hết thời gian gửi góp ý )