itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Hội Đồng Quản Trị thông qua việc điều chuyển tiền giữa công ty với các bên có liên quan kể từ ngày 01/02/2023

ITA - CBTT Hội Đồng Quản Trị thông qua việc điều chuyển tiền giữa công ty với các bên có liên quan kể từ ngày 01/02/2023

Vào ngày 01/02/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 104/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT Hội Đồng Quản Trị thông qua việc điều chuyển tiền giữa công ty với các bên có liên quan kể từ ngày 01/02/2023