itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa báo cáo bán niên 2017 với báo cáo bán niên 2018

ITA - Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa báo cáo bán niên 2017 với báo cáo bán niên 2018

Nội dung thông tin công bố:
1. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa báo cáo bán niên 2017 với báo cáo bán niên 2018.
2. Giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2018 trước và sau kiểm toán.

Xem chi tiết nội dung công bố tại đây.