itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Công văn trả lời của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng mã CK - ITA

Công văn trả lời của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ITA

Ngày 25/4/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã gửi thông báo số 746/TB-CNVSD cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Các Thành viên Lưu ký về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán mã ITA.