itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị v/v đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019