itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

ITA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 83/CV-ITA-19 đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Theo thông báo này, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán mã ITA là ngày 23/05/2019.

Xem nội dung thông báo số 83/CV-ITA-19 tại đây.