itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Công văn trả lời của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn CBTT BCTC 2019 của ITACO

Công văn trả lời của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn CBTT BCTC 2019 của ITACO

Công văn số 02/TB-ITACO-20 ngày 10/4/2020, công bố thông tin chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn BCTC 2019 của ITACO.