itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA-CBTT GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SAU KIỂM TOÁN 2019