itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thông tin thay đổi kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG

Miễn nhiệm Ông Lê Minh Phương và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 01/10/2019./ Dismissed Mr. Lê Minh Phương and appointed Mrs. Nguyễn Thị Hoa - Be chief accountant of the Company since 01/10/2019.

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của

TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

TẬP ĐOÀN TÂN TẠO

CÔNG TY CP ĐT&CN TÂN TẠO

TAN TAO GROUP

TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

   
Số/No.: 19/TB-ITACO/19

TpHCM, ngày 01 tháng 10 năm 2019

HCMC, day 01 month 10 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION’S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S PORTAL
Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức / Organization name: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo / Tan Tao Investment and Industry Corporation.

- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: ITA

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Lô 16 Đường số 2 KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM / Lot 16, Road 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại/ Telephone: 028 37505171/72/73

- Fax: 028 37508237

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Trần Hoàng Ân

Chức vụ/ Position: Phó Tổng Giám đốc/ Vice General Director

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Miễn nhiệm Ông Lê Minh Phương và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 01/10/2019./ Dismissed Mr. Lê Minh Phương and appointed Mrs. Nguyễn Thị Hoa - Be chief accountant of the Company since 01/10/2019.

Đình kèm Quyết định HĐQT số: 0110B/QĐ-HĐQT-19 ngày 01/10/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2019 tại đường dẫn/ This information was disclosed on Company/Fund’s Potral on date 01/10/2019 Available at:

http://itaexpress.com.vn/tin_ita/ch_ng_khoan_ita/cong_b_thong_tin/cong_ty_c_ph_n_d_u_t_va_cong_nghi_p_tan_t_o_cong_b_thong_tin_thay_d_i_k_toan_tr_ng

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại điện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Download: CBTT thay đổi kế toán trưởng