itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

ITA - Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Ngày 17/7/2019 Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo đã ký Hợp đồng kiểm toán số 60752657-21093653 về việc soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2019 kết thúc ngày 31/12/2019 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.