itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019