itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

ITA - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

Tập Đoàn TânTạo
Công Ty CP ĐT & CN Tân Tạo

CV số 1603/HĐQT-ITA-20
V/v: gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

Tp.HCM, Ngày 16 tháng 03 năm 2020

Xem nội dung cv số 1603/HĐQT-ITA-20 tại đây.